Voor 14:00 besteld, vandaag verzonden!
Gratis verzending vanaf € 75,00
Betaal in 3 termijnen met 0% rente
De beste kwaliteit LED

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen HVPaqua (verder te noemen HVPaqua ) en de consument. (verder te noemen Klant).
2. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van HVPAQUA, waarvan de tekst op de website beschikbaar is, en in te zien, alvorens de overeenkomst wordt gesloten.
3. Daar de overeenkomst over het algemeen via Internet wordt afgesloten is het mogelijk, in afwijking van het vorige, dat voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden, op verzoek, via e-mail aan de klant ter beschikking wordt gesteld zodat deze kan worden opgeslagen en/of uitgeprint.
4. Op overeenkomsten tussen HVPAQUA en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Overeenkomst

1. Met het plaatsen van een bestelling in de HVPaqua komt de verkoopovereenkomst tot stand en wordt deze door HVPAQUA aanvaard, dit wordt d.m.v. een bericht naar het door de klant opgegeven e-mailadres, aan de klant bevestigd.
2. HVPAQUA neemt (voor zover mogelijk) alle technische maatregelen ter beveiliging van de verzonden -of nog te verzenden- data betreffende de overeenkomst en verdere communicatie zoals betalingen welke via Internet tot stand komen/zijn gekomen en zorgt voor een veilig gebruik van de webwinkel.
3. HVPaqua heeft het recht een bestelling of aanvraag zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3 Aangeboden artikelen

1. Een aanbieding kan een beperkte geldigheidsduur hebben, beëindigen van de duur van de aanbieding wordt bepaald door HVPaqua. Bij de producten in de HVPaqua staat een zo volledig mogelijke omschrijving. Deze omschrijving wordt voldoende geacht om tot een goede beoordeling van het/de product(en) te komen.
2. Afbeelding(en) bij het/de product(en) zijn een zo goed mogelijke weergave van het/de betreffende artikel (en) of een deel daarvan. Kennelijke vergissingen of fouten in het product aanbod zijn niet bindend voor HVPAQUA.
3. Alle vermelde prijzen in de HVPaqua zijn inclusief B.T.W.
4. Bestelde artikelen kunnen slechts in prijs worden gewijzigd door wettelijke maatregelen (b.v. verandering van B.T.W. tarief.)
5. De klant mag de order annuleren wanneer de prijsverhoging ingaat.
6. HVP Aqua blijft volledig eigenaar van alle geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs en eventuele andere aan HVP Aqua verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Artikel 4 Verzenden/Afleveren

1. Alle vermelde prijzen in de HVPaqua zijn exclusief verzendkosten.
2. De in de HVPaqua bestelde goederen worden verzonden nadat de betaling door iDEAL, PAYPAL of enig ander betaalsysteem is geverifieerd en bevestigd door de bank van de opdrachtgever (klant).
3. Bestelde goederen zullen worden verzonden met TNT POST of andere vervoerders dit naar keuze van HVPAQUA.
4. Kosten van verzending zijn afhankelijk van de bestelde producten.
5. HVPaqua zal bij het verzenden van het/de product(en) naar de klant een B.T.W. factuur met bedrijf en adresgegevens incl. de omschrijving van het/de bestelde product(en) in de verpakking bijsluiten of afzonderlijk versturen.
6. Indien, na plaatsing van de order, blijkt dat een product onverhoopt niet op voorraad is, wordt de klant hier z.s.m. over geïnformeerd en wordt het betreffende artikel alsnog z.s.m., in overleg met de klant, geleverd.
7. Wanneer een product niet meer leverbaar is, of binnen redelijke termijn te leveren, zal indien mogelijk en in overleg, een ander gelijkwaardig product worden aangeboden
8. Wanneer betreffende klant zich niet kan verenigen met de nieuwe leveringstermijn of het vervangende product, zal het reeds betaalde bedrag voor dit product, inclusief de betaalde verzendkosten, binnen 30 dagen op zijn/haar rekening worden teruggeboekt.
9. Na betaling is de klant verplicht de door hem/haar bestelde goederen af te nemen met inachtneming van de overeengekomen termijn van levering, zonder enige restitutie van het betaalde bedrag.
10. Geleverde goederen blijven eigendom van HVPaqua tot het gehele factuurbedrag van goederen en transport is voldaan.
11. Bij in gebreke blijven van de betalingsverplichting zal de vordering uit handen worden gegeven aan ons Incasso bureau. Alle hieruit voortvloeiende gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten inclusief de wettelijke rente zullen op de schuldenaar worden verhaald

Artikel 5 Garantie/ Retouren

1. HVPAQUA garandeert de oorspronkelijke koper dat de producten voldoen aan bruikbaarheid, aan de op de website vermelde specificaties en aan de, op de datum van verkoop van het/de artikel(en), geldende wettelijke bepalingen en/of voorschriften.
2. De (wettelijke) garantietermijn geldt voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf de aankoop datum. De garantieperiode is niet overdraagbaar en vervalt bij verkoop van een product door de klant.
3. De garantie omvat fabrieks/ c.q. fabricagefouten.
4. Indien een product een defect vertoond, zoals vermeld onder 5.3 dient dit binnen 48 uur na ontvangst van de goederen te worden gemeld aan HVPAQUA per E-mail, waarna kosteloos, z.s.m. een vervangend artikel zal worden toegezonden.
5. Indien het/de product(en) moet(en) worden geretourneerd door een defect als onder punt 5.4 zijn de kosten van retourzending voor HVPAQUA.
6. In alle andere gevallen zijn de kosten voor retourzending van een product voor rekening van de klant tenzij anders overeengekomen.
7. Retourzending, met de originele factuur, moet geschieden in de originele verpakking.
8. Als het/de product(en) niet in de originele verpakking kan/kunnen worden geretourneerd dient de klant te zorgen dat deze worden verstuurd in een deugdelijke verzendverpakking, eventuele transportschade door retour zenden van goederen is voor risico van de klant.
9. Indien zich binnen de garantietermijn een defect voordoet zal het/de betreffende artikel(en) na overleg met HVPAQUA worden opgestuurd naar het door HVPAQUA opgegeven adres. Indien het defect voortkomt uit fabriek/ c.q. fabricage en/of materiaal fouten, zal het product kosteloos worden gerepareerd of vervangen zulks ter beoordeling van HVPAQUA.
10. Bij reparatie of vervanging van een onder garantie vallend product blijft de garantie termijn van het eerst gekochte product van kracht, de garantie termijn van het ter reparatie aangeboden product of enig ander vervangend product wordt hierdoor niet verlengd.Indien de betreffende product specificaties zijn gewijzigd zal het te vervangen product worden vervangen door een product met de nieuwe specificaties.
11. Voor garantie aangeboden goederen welke 14 dagen of langer geleden zijn aangekocht, zullen worden gerepareerd of, indien nodig, worden vervangen maar komen niet meer in aanmerking voor restitutie van het aankoopbedrag.
12. De garantieperiode is niet overdraagbaar en vervalt bij verkoop van een product door de klant.
13. Ongefrankeerde retourzendingen zullen worden geweigerd.

Artikel 6 Van garantie is uitgesloten

1. Wanneer een product wordt aangesloten op een ander Voltage of andere wijze als vermeld bij/ op het artikel, op de website, op de verpakking of andere gegevensdrager.
2. Bij defect geraken door kortsluiting en/of spanningswisselingen in het spanningsnet waarop het betreffende product is aangesloten of andere oorzaken, niet zijnde fabricage fouten, waardoor er een defect is ontstaan.
3. Defecten door onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik, vallen, stoten of buigen.
4. Breuk, anders als door transport van het/de betreffende artikel(en) door de transporteur naar de klant.
5. Wanneer het product verloren gaat door brand, inwerking van chemicaliën, zuren en of inwerking van andere, productvreemde stoffen en/of andere oorzaken waardoor het product niet meer naar behoren kan functioneren.
6. Door werkzaamheden aan het/ de product(en) zoals; inkorten, solderen, snijden, knippen, verhitten en/of andere werkzaamheden en/of wijzigingen welke niet door HVPAQUA zijn uitgevoerd.

Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Na aankoop van (een) product(en) heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het/de product(en) slechts uitpakken of gebruiken in die mate, voor zover nodig, om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden.
3. Indien hij/zij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het/de product(en) met alle geleverde toebehoren in de originele staat, en - de originele verpakking met de originele factuur binnen 14 dagen na het retour melden aan HVPAQUA retourneren, conform de door HVPAQUA verstrekte instructies.
4. De klant dient te zorgen voor verzending in een deugdelijke verpakking.

Artikel 8 Kosten in geval van herroeping

1. Wanneer de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor zijn/haar rekening.
2. Indien de klant een bedrag heeft betaald, zal HVPAQUA dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.

Artikel 9 Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
Voor 14:00 besteld, vandaag verzonden!
Gratis verzending vanaf € 75,00
Betaal in 3 termijnen met 0% rente
De beste kwaliteit LED