Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden HVPaqua (Consumenten)                                               

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen HVPaqua en een Klant waarop HVPaqua deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over een Consument wordt daar onder verstaan: een Klant die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst al dan niet op afstand afsluit met HVPaqua.
 4. Wanneer een bepaling of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. HVPaqua en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bedingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Op alle overeenkomsten tussen HVPaqua en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van HVPaqua is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen de Klant en HVPaqua kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden vanaf de internetsite van HVPaqua. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek (digitaal) toegezonden. Op verzoek wordt een Engelstalige versie van de algemene voorwaarden verstuurd.

 

Artikel 2. Aanbod

 1. Het aanbod van HVPaqua bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
 2. Elk aanbod van HVPaqua is vrijblijvend, tenzij anders is vermeld of er een bepaalde termijn aan is gekoppeld. Een aanbod vervalt indien het product waarop het aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.    
 3. Elke afbeelding, foto, tekening, informatie inzake producteigenschappen en dergelijke op de internetsite van HVPaqua geldt slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst
 4. HVPaqua kan niet aan het aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een aanbod vermelde prijs is inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld. Wijzigingen in heffingen opgelegd van overheidswege worden te allen tijde doorberekend in de prijs. Wijzigingen als bedoeld in het onderhavige artikel geven de Klant het recht de overeenkomst te beëindigen.
 6. De in een aanbod vermelde prijs is exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.
 7. De in een aanbod vermelde prijs is inclusief verpakkingskosten, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 8. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod dan is HVPaqua daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HVPaqua anders aangeeft.

 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst 

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van HVPaqua heeft aanvaard.
 2. Wanneer een Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt HVPaqua onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Zolang de ontvangst van deze bestelling niet door de HVPaqua is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Onder koop op afstand wordt verstaan: een overeenkomst waarbij in het kader van een door HVPaqua georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft HVPaqua passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal HVPaqua daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 4. Levering 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan HVPaqua kenbaar heeft gemaakt. Levering geschiedt vanaf de vestigingsplaats van HVPaqua, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Koop op Afstand zal HVPaqua bestellingen uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren. Indien de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden, ontvangt de Consument zo spoedig mogelijk na plaatsing van de order bericht en heeft de Consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien geen sprake is van een consumentenkoop en voor de levering van bepaalde producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, maar een indicatie van de levertijd. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant HVPaqua derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. HVPaqua dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. HVPaqua zal bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan; b de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 5. Aan de leveringsverplichting van HVPaqua zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door HVPaqua geleverde producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van levering.
 6. De Klant is gehouden de door hem bestelde producten af te nemen. Indien de Klant weigert bestelde producten af te nemen, worden de producten opgeslagen door HVPaqua. Deze bijkomende kosten komen tezamen met de bestelde producten voor rekening van de Klant.
 7. Indien de Klant aan HVPaqua schriftelijk of elektronische opgave doet van een adres, is HVPaqua gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Klant schriftelijk of elektronisch opgaaf doet van een ander adres waarnaar de (deel)bestellingen dienen te worden gezonden.
 8. Het risico op beschadiging en/of van vermissing van producten berust tot het moment van levering aan de Klant bij HVPaqua.

 

Artikel 5. Zichttermijn/herroepingsrecht    

 1. Indien sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig de Wet Koop op Afstand, heeft de Klant het herroepingsrecht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van veertien dagen na levering zonder opgave van redenen te retourneren.  Wanneer de Klant na afloop van deze termijn de geleverde producten niet heeft teruggezonden aan HVPaqua is de koopovereenkomst een feit. De Klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de voormelde periode schriftelijk melding te maken bij HVPaqua. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn geretourneerd. Terugzending dient te geschieden in originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Indien producten door de Klant zijn gebruikt, indien kaartjes van de producten zijn verwijderd of producten beschadigd zijn, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel. De Klant zal het product slechts in die mate mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of de Klant het product wil behouden.
 2. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in het vorige lid, draagt HVPaqua er zorg voor dat binnen dertig dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de berekende verzendkosten aan de Klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de Klant.
 3. Indien de Klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit recht alleen worden uitgesloten indien HVPaqua dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft gemeld aan de Klant.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. HVPaqua blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken tot het moment dat de Klant zijn betalingsverplichtingen jegens HVPaqua deugdelijk en volledig is nagekomen.
 2. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien door derden beslag gelegd wordt op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen doen gelden, is de Klant verplicht HVPaqua  zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen.

 

Artikel 7. Betaling  

 1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De Klant is gehouden vijftig procent van de factuur te voldoen voorafgaand aan de levering, tenzij anders is overeengekomen. De wijzen waarop de Klant kan betalen staan vermeld op de internetsite van HVPaqua en wordt door partijen bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen.
 3. Indien de Klant de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, zal de vordering uit handen  worden gegeven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten inclusief wettelijke rente worden op de schuldenaar verhaald.

 

Artikel 8 Garantie /Retourneren

 1. HVPaqua staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Garantie geldt niet in geval anderen dan de leverancier van HVPaqua of laatstgenoemde wijzigingen aan opgeleverde producten hebben toegebracht zonder toestemming van HVPaqua, dan wel bij onkundig of oneigenlijk gebruik zoals stoten, vallen en dergelijke.
 3. Op de door HVPaqua geleverde producten geldt een garantietermijn van twee jaren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de door HVPaqua verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde wordt geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de fabrieksgarantie, tenzij anders is vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie -, verzend en voorrijkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
 4. Indien het geleverde product een fabricagefout dan wel fabricagefouten vertoont, dient dit door de Klant binnen vijf werkdagen na ontvangst van het product per mail te worden gemeld aan HVPaqua, waarna kosteloos een vervangend product zal worden toegezonden. De kosten van retournering komen voor rekening van HVPaqua. Indien blijkt dat er geen sprake is van één of meer fabricagefouten komen voormelde kosten voor rekening van de Klant.
 5. Retournering dient te geschieden met de originele factuur in de originele en onbeschadigde verpakking.
 6. Indien retournering in originele verpakking niet mogelijk is, dient de Klant te zorgen voor een deugdelijke verzendverpakking. Eventuele transportschade bij een gebrekkige verpakking door het retour zenden van zaken is voor risico van de Klant
 7. Reparatie of vervanging als gevolg van een onder garantie vallend product verlengt niet de eenmaal aangevangen garantietermijn.
 8. Ongefrankeerde retourzendingen zullen door HVPaqua worden geweigerd.
 9. Garantie komt te vervallen indien het product wordt aangesloten op een ander voltage of andere wijze als vermeld bij of op het artikel, op de website of de verpakking of andere gegevensdrager.                             
 10. Garantie komt te vervallen bij het defect geraken van een product door kortsluiting en/of spanningswisselingen in het spanningsnet waarop het desbetreffende product is aangesloten of andere oorzaken, niet zijnde fabricagefouten, waardoor er een defect is ontstaan.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid  

 1. Eventuele aansprakelijkheid van HVPaqua zal beperkt blijven tot directe schade alsmede tot de bepalingen in onderhavig artikel.
 2. HVPaqua is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door de Klant verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor HVPaqua bekend behoorden te zijn.
 3. HVPaqua is niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten op haar website.
 4. Eventuele aansprakelijkheid van HVPaqua zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door de verzekeraar van HVPaqua afhankelijk van de situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding staat met dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Het onderhavige lid is niet van toepassing indien de Klant een Consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Indien HVPaqua aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Het onderhavige lid is niet van toepassing indien de Klant een Consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.  
 6. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en HVPaqua, is laatstgenoemde niet aansprakelijk.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HVPaqua.

Artikel 10. Overmacht 

 1. HVPaqua is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop HVPaqua geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HVPaqua niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. HVPaqua kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode een volledige kalendermaand overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

Artikel 11. Vindplaats           

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 58398082.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met HVPaqua.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 1 Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen HVPaqua (verder te noemen HVPaqua ) en de consument. (verder te noemen Klant).
2. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van HVPAQUA, waarvan de tekst op de website beschikbaar is, en in te zien, alvorens de overeenkomst wordt gesloten.
3. Daar de overeenkomst over het algemeen via Internet wordt afgesloten is het mogelijk, in afwijking van het vorige, dat voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden, op verzoek, via e-mail aan de klant ter beschikking wordt gesteld zodat deze kan worden opgeslagen en/of uitgeprint.
4. Op overeenkomsten tussen HVPAQUA en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Overeenkomst

1. Met het plaatsen van een bestelling in de HVPaqua komt de verkoopovereenkomst tot stand en wordt deze door HVPAQUA aanvaard, dit wordt d.m.v. een bericht naar het door de klant opgegeven e-mailadres, aan de klant bevestigd.
2. HVPAQUA neemt (voor zover mogelijk) alle technische maatregelen ter beveiliging van de verzonden -of nog te verzenden- data betreffende de overeenkomst en verdere communicatie zoals betalingen welke via Internet tot stand komen/zijn gekomen en zorgt voor een veilig gebruik van de webwinkel.
3. HVPaqua heeft het recht een bestelling of aanvraag zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3 Aangeboden artikelen

1. Een aanbieding kan een beperkte geldigheidsduur hebben, beëindigen van de duur van de aanbieding wordt bepaald door HVPaqua. Bij de producten in de HVPaqua staat een zo volledig mogelijke omschrijving. Deze omschrijving wordt voldoende geacht om tot een goede beoordeling van het/de product(en) te komen.
2. Afbeelding(en) bij het/de product(en) zijn een zo goed mogelijke weergave van het/de betreffende artikel (en) of een deel daarvan. Kennelijke vergissingen of fouten in het product aanbod zijn niet bindend voor HVPAQUA.
3. Alle vermelde prijzen in de HVPaqua zijn inclusief B.T.W.
4. Bestelde artikelen kunnen slechts in prijs worden gewijzigd door wettelijke maatregelen (b.v. verandering van B.T.W. tarief.)
5. De klant mag de order annuleren wanneer de prijsverhoging ingaat.
6. HVP Aqua blijft volledig eigenaar van alle geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs en eventuele andere aan HVP Aqua verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Artikel 4 Verzenden/Afleveren

1. Alle vermelde prijzen in de HVPaqua zijn exclusief verzendkosten.
2. De in de HVPaqua bestelde goederen worden verzonden nadat de betaling door iDEAL, PAYPAL of enig ander betaalsysteem is geverifieerd en bevestigd door de bank van de opdrachtgever (klant).
3. Bestelde goederen zullen worden verzonden met TNT POST of andere vervoerders dit naar keuze van HVPAQUA.
4. Kosten van verzending zijn afhankelijk van de bestelde producten.
5. HVPaqua zal bij het verzenden van het/de product(en) naar de klant een B.T.W. factuur met bedrijf en adresgegevens incl. de omschrijving van het/de bestelde product(en) in de verpakking bijsluiten of afzonderlijk versturen.
6. Indien, na plaatsing van de order, blijkt dat een product onverhoopt niet op voorraad is, wordt de klant hier z.s.m. over geïnformeerd en wordt het betreffende artikel alsnog z.s.m., in overleg met de klant, geleverd.
7. Wanneer een product niet meer leverbaar is, of binnen redelijke termijn te leveren, zal indien mogelijk en in overleg, een ander gelijkwaardig product worden aangeboden
8. Wanneer betreffende klant zich niet kan verenigen met de nieuwe leveringstermijn of het vervangende product, zal het reeds betaalde bedrag voor dit product, inclusief de betaalde verzendkosten, binnen 30 dagen op zijn/haar rekening worden teruggeboekt.
9. Na betaling is de klant verplicht de door hem/haar bestelde goederen af te nemen met inachtneming van de overeengekomen termijn van levering, zonder enige restitutie van het betaalde bedrag.
10. Geleverde goederen blijven eigendom van HVPaqua tot het gehele factuurbedrag van goederen en transport is voldaan.
11. Bij in gebreke blijven van de betalingsverplichting zal de vordering uit handen worden gegeven aan ons Incasso bureau. Alle hieruit voortvloeiende gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten inclusief de wettelijke rente zullen op de schuldenaar worden verhaald

Artikel 5 Garantie/ Retouren

1. HVPAQUA garandeert de oorspronkelijke koper dat de producten voldoen aan bruikbaarheid, aan de op de website vermelde specificaties en aan de, op de datum van verkoop van het/de artikel(en), geldende wettelijke bepalingen en/of voorschriften.
2. De (wettelijke) garantietermijn geldt voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf de aankoop datum. De garantieperiode is niet overdraagbaar en vervalt bij verkoop van een product door de klant.
3. De garantie omvat fabrieks/ c.q. fabricagefouten.
4. Indien een product een defect vertoond, zoals vermeld onder 5.3 dient dit binnen 48 uur na ontvangst van de goederen te worden gemeld aan HVPAQUA per E-mail, waarna kosteloos, z.s.m. een vervangend artikel zal worden toegezonden.
5. Indien het/de product(en) moet(en) worden geretourneerd door een defect als onder punt 5.4 zijn de kosten van retourzending voor HVPAQUA.
6. In alle andere gevallen zijn de kosten voor retourzending van een product voor rekening van de klant tenzij anders overeengekomen.
7. Retourzending, met de originele factuur, moet geschieden in de originele verpakking.
8. Als het/de product(en) niet in de originele verpakking kan/kunnen worden geretourneerd dient de klant te zorgen dat deze worden verstuurd in een deugdelijke verzendverpakking, eventuele transportschade door retour zenden van goederen is voor risico van de klant.
9. Indien zich binnen de garantietermijn een defect voordoet zal het/de betreffende artikel(en) na overleg met HVPAQUA worden opgestuurd naar het door HVPAQUA opgegeven adres. Indien het defect voortkomt uit fabriek/ c.q. fabricage en/of materiaal fouten, zal het product kosteloos worden gerepareerd of vervangen zulks ter beoordeling van HVPAQUA.
10. Bij reparatie of vervanging van een onder garantie vallend product blijft de garantie termijn van het eerst gekochte product van kracht, de garantie termijn van het ter reparatie aangeboden product of enig ander vervangend product wordt hierdoor niet verlengd.Indien de betreffende product specificaties zijn gewijzigd zal het te vervangen product worden vervangen door een product met de nieuwe specificaties.
11. Voor garantie aangeboden goederen welke 14 dagen of langer geleden zijn aangekocht, zullen worden gerepareerd of, indien nodig, worden vervangen maar komen niet meer in aanmerking voor restitutie van het aankoopbedrag.
12. De garantieperiode is niet overdraagbaar en vervalt bij verkoop van een product door de klant.
13. Ongefrankeerde retourzendingen zullen worden geweigerd.

Artikel 6 Van garantie is uitgesloten

1. Wanneer een product wordt aangesloten op een ander Voltage of andere wijze als vermeld bij/ op het artikel, op de website, op de verpakking of andere gegevensdrager.
2. Bij defect geraken door kortsluiting en/of spanningswisselingen in het spanningsnet waarop het betreffende product is aangesloten of andere oorzaken, niet zijnde fabricage fouten, waardoor er een defect is ontstaan.
3. Defecten door onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik, vallen, stoten of buigen.
4. Breuk, anders als door transport van het/de betreffende artikel(en) door de transporteur naar de klant.
5. Wanneer het product verloren gaat door brand, inwerking van chemicaliën, zuren en of inwerking van andere, productvreemde stoffen en/of andere oorzaken waardoor het product niet meer naar behoren kan functioneren.
6. Door werkzaamheden aan het/ de product(en) zoals; inkorten, solderen, snijden, knippen, verhitten en/of andere werkzaamheden en/of wijzigingen welke niet door HVPAQUA zijn uitgevoerd.

Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Na aankoop van (een) product(en) heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het/de product(en) slechts uitpakken of gebruiken in die mate, voor zover nodig, om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden.
3. Indien hij/zij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het/de product(en) met alle geleverde toebehoren in de originele staat, en - de originele verpakking met de originele factuur binnen 14 dagen na het retour melden aan HVPAQUA retourneren, conform de door HVPAQUA verstrekte instructies.
4. De klant dient te zorgen voor verzending in een deugdelijke verpakking.

Artikel 8 Kosten in geval van herroeping

1. Wanneer de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor zijn/haar rekening.
2. Indien de klant een bedrag heeft betaald, zal HVPAQUA dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.

Artikel 9 Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2020 HVP aqua | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.